Xem chi tiết bài viết - Xã Trung Nam - Vĩnh Linh

Xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Trung: Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  21:22, Thứ Tư, 27-4-2022

Ngày 2/8/2019, xã Vĩnh Trung tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và phát động xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020.

 

Sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, diện mạo nông thôn xã Vĩnh Trung đã có nhiều thay đổi, khởi sắc. Chương trình NTM đã mang lại sự đột phá đột phá trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội,  QP-AN tại địa phương. Đặc biệt công tác chăm lo đời sống, sinh hoạt của người dân được nâng cao; đầu tư cơ sở hạ tầng và giữ gìn an ninh nông thôn tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân.

Từ khởi điểm 6/19 tiêu chí, đến năm 2016 Vĩnh Trung đã về đích NTM với 19/19 tiêu chí. Trong quá trình xây dựng NTM xã đã huy động được trên 159 tỷ đồng, trong đó  nhân dân tham gia đóng góp trên 102 tỷ và hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng các công trình, hạng mục cơ bản. Đến nay, toàn xã đã  tiến hành nhựa hóa được trên 80% đường liên xã, trục xã; 100% đường thôn xóm được bê tông hóa; 100% hộ dân sư dụng nguồn điện an toàn… Với việc tích cực chuyển  đổi cơ cấu kinh tế và ứng dụng KHKT trong canh tác nên chất lượng sản xuất của người dân được nâng cao. Nhờ đó thu nhập bình quân đầu người cũng tăng từ 15 triệu đồng năm 2011 lên 34 triệu đồng năm 2018 và dự kiến đạt 36,3 triệu trong năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn còn 3,3%...

Tại lễ tổng kết, xã Vĩnh Trung cũng đã phát động Xhương trình xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020. Theo đó, xã sẽ tăng cường công tác tuyên truyền chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp theo hướng đưa từng thôn đạt chuẩn để hướng đến xây dựng xã đạt chuẩn. Cụ thể trong giai đoạn này, sẽ chọn thôn Huỳnh Công Đông làm điểm thực hiện để rút kinh nghiệm cho các đơn vị còn lại và  phấn đấu đưa xã về đích NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH