Xem chi tiết giới thiệu - Xã Trung Nam - Vĩnh Linh

Tổ chức bộ máy


 

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại


 

THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ

Điện thoại:

Hoàng Văn Sơn

Đảng ủy

Bí thư Đảng uỷ

0916276750

 

Nguyễn Văn Tứ

Đảng ủy

Phó Bí thư T.Tr Đảng ủy

0905651771

 

 

Đảng ủy

Phó Bí thư

 

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Điện thoại:

Phùng Thị Thủy

HĐND

Chủ tịch HĐND

0915310020

 

Nguyễn Viết Hải

HĐND

Phó Chủ tịch HĐND xã

0905651779

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

Điện thoại:

Hoàng Đức Quang

UBND

Chủ tịch

0943107007

 

Trần Trọng Chiến

UBND

Phó Chủ tịch

0942923351

 

Trần Quang Vĩnh

UBND Phó Chủ tịch 0369205207  

Nguyễn Thanh Hải

UBND

UVUB - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

0979468090

 

Đỗ Anh Tuấn

UBND

UVUB – Trưởng Công an

0914444644

 

Nguyễn Minh Thơm

UBND

Văn phòng HĐND-UBND

0914156960

 

Hoàng Thị Hưng

UBND

Văn phòng TK 

0912715345

 

Tạ Quang Giang

UBND

Tư pháp - Hộ tịch

0942090409

 

Hà Quang Luận

UBND

Tư pháp - Hộ tịch

0914113900

 

Nguyễn Viết Túy

UBND

Địa chính - Xây dựng

0973207383

 

Lê Thị Huệ

UBND

Chính sách – xã hội

0919710333

 

Đặng Văn Châu

UBND

Địa chính – Xây dựng

0905728368

 

Trần Hữu Thiên

UBND Địa chính - Xây dựng 0339295960  

Phan Văn Thuyết

UBND

Văn hóa - Thông tin

0915033422

 

Phan Thị Sính

UBND

Kế toán - Ngân sách

0917954345

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
Điện thoại:

 

Thái Quyền

UBMTTQ

Chủ tịch

0363713289

 

Nguyễn Văn Trung

UBMTTQ

Phó Chủ tịch

0934862953

 

CÁC NGÀNH ĐOÀN THỂ
 

Nguyễn Văn Hiếu

Cựu chiến binh

Chủ tịch

0986349996

 

Nguyễn Thị Hạnh

Nông dân

Chủ tịch

0389789680

 

Trần Trọng Phước

Đoàn thanh niên

Bí thư

0987970518

 

Nguyễn Thị Hải

Phụ nữ

Chủ tịch

0818767097

 

Trần Đăng Khoa

Hội người cao tuổi

Chủ tịch

0986165659

 

Phan Chí Dũng

Hội chử thập đỏ

Chủ tịch

0945048557

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH