Xem chi tiết bài viết - Xã Trung Nam - Vĩnh Linh

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tăng cường thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  10:24, Thứ Bảy, 2-9-2023

Qua tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương ở huyện Vĩnh Linh vẫn còn một số hạn chế như: Tỉ lệ nộp hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 ở một số đơn vị còn chưa đạt tỉ lệ quy định; tỷ lệ số hóa hồ sơ TTHC chưa đạt yêu cầu; tỷ lệ thanh toán phí, lệ phí trực tuyến còn rất thấp: tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến chỉ đạt 5,9% so với mục tiêu 30% trở lên; tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến chỉ đạt 4,42%; toàn huyện có 23 hồ sơ TTHC trễ hạn và việc xin lỗi người dân, tổ chức khi hồ sơ trễ hạn chưa đầy đủ theo đúng quy định; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp...

 

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2023, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC; thường xuyên rà soát, tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện giao trong năm 2023.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính với nhiều hình thức và nội dung phong phú, đa dạng, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về CCHC, chuyển đổi số, tìm hiểu Bộ luật, luật, các văn bản dưới luật và các văn bản hướng dẫn thi hành mới có hiệu lực. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Trị hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Triển khai các mô hình, sáng kiến có chất lượng áp dụng nhân rộng trên địa bàn toàn huyện, đặc biệt mô hình liên quan đến nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.

Các đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Theo dõi, chấn chỉnh hoạt động của Bộ phận TN&TKQ huyện, Bộ phận TN&TKQ các xã, thị trấn tăng cường các giải pháp giải quyết và trả đúng hẹn 100% hồ sơ TTHC của công dân và tổ chức; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công sở để nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện nghiêm việc công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các hồ sơ trễ hẹn cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện; đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ theo lộ trình; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời đẩy mạnh thực hiện chữ ký số, nghiêm túc thực hiện việc lập hồ sơ công việc trên môi trường điện tử theo đúng quy định.

BBT

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH