Xem chi tiết bài viết - Xã Trung Nam - Vĩnh Linh

Chuyển đổi số

Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  8:46, Thứ Năm, 13-6-2024

Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia theo hướng hiệu quả, thiết thực, đóng góp tích cực, tạo bứt phá phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ, ngày 19/4/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính-Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã ký Quyết định số 58/QĐ-UBQGCĐS ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

 

Theo đó, Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số xác định rõ 08 chỉ tiêu cụ thể ưu tiên thực hiện chủ đề chuyển đổi số năm 2024 là Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Cụ thể, 08 chỉ tiêu cụ thể ưu tiên thực hiện chủ đề chuyển đổi số năm 2024 gồm:

          - Thúc đẩy phát triển 48.000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương;

          - 60% doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ứng dụng các nền tảng số trong quản trị, sản xuất để thay đổi quy trình sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất, hiệu quả hoạt động, giảm phát thải;

          - 40% người dân trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến;

          - Hoàn thành triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu, gồm 25 dịch vụ theo Đề án 06 của Chính phủ và 28 dịch vụ theo Quyết định số 422 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ;

          - 100% hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương kết nối với hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ - hệ thống EMC;

          - 100% hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, ngành, địa phương kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

          -100% các thôn, bản đang lõm sóng và đã có điện lưới quốc gia được phủ sóng băng rộng di động;

          - 100% bộ, ngành, địa phương dùng nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ.

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đưa ra 3 yêu cầu cơ bản sau: (i) Bám sát thực tiễn, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, tạo bứt phá trong chuyển đổi số gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; (ii) Huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đối số; các bộ, ngành, địa phương phải chủ động, tích cực, kịp thời trong công tác phối hợp triển khai; (iii) Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số; tăng cường công tác kiểm tra, đo lường, giám sát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ.

          Để đạt được các mục tiêu trên, Ủy ban đã đặt ra các nhiệm vụ triển khai cụ thể. Trong đó, Ủy ban triển khai: Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại bộ, ngành, địa phương; xây dựng và trình ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn đến năm 2030 và tầm nhìn 2035; thúc đẩy, kết nối, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ số tham gia vào quá trình chuyển đổi số tại khu công nghiệp, khu chế xuất; ưu tiên sử dụng giải pháp công nghệ số do các doanh nghiệp Việt Nam phát triển; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại địa phương; triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền chống thất thu thuế, thất thu ngân sách...

                                                            Tin và ảnh: NHƯ QUỲNH

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH